view of building

SỬ DỤNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HIỆU QUẢ VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG VÀ CHI PHÍ

Khóa học sẽ hướng dẫn các học viên cách mô phỏng năng lượng công trình hiệu năng cao
thông qua thực hành trực tiếp trên máy tính. Học viên sẽ thực hiện những thay đổi
trên mô hình và chạy mô phỏng để thấy kết quả của những thay đổi đó.

Giới thiệu
Hướng dẫn thực hành chi tiết
Các thông số có và không có kiểm soát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *