Chính sách

IBPSA-VIETNAM, thành viên chính thức của Hiệp hội Mô phỏng Hiệu năng Công
trình xây dựng Quốc tế (International Building Performance Simulation Association
– IBPSA), là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu, phát triển, kiến trúc
sư, kỹ sư và các chuyên gia về các vấn đề mô phỏng và hiệu năng vận hành của các
công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy việc thiết kế và xây dựng các công trình xây
dựng hiệu năng cao tại Việt Nam